Na osnovu člana 15. Ugovora o osnivanju privrednog društva „MOZZART“ d.o.o. Beograd, od dana 26.05.2010, overen pod Ov.br. 63268/2010, direktor ovog društva, donosi dana 01.09.2023. godine,

PRAVILA TAKMIČENJA

„MOZZART PROGNOZZER“

Član 1.

Mozzart d.o.o. Beograd, Ul. Takovska 49b (u daljem tekstu: Organizator), kao vlasnik/izdavač medija MOZZART SPORT PORTAL organizuje takmičenje iz znanja iz oblasti poznavanja sporta, pod nazivom „MOZZART PROGNOZZER!“.

U ovom takmičenju mogu učestvovati učesnici sa teritorije Republike Srbije koji se registruju na Mozzart sport portalu - https://www.mozzartsport.com/, kao i na sajtu https://www.mozzartbet.com.

Zaposleni u MOZZART d.o.o. Beograd mogu učestvovati u takmičenju ali ne mogu osvajati nagrade u takmičenju.

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću, s obzirom na to da učesnici ne plaćaju bilo kakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju, a osvajanje nagrade zavisi isključivo od znanja učesnika u takmičenju. (u daljem tekstu: Učesnik ili Igrač).

Član 2.

Takmičenje se održava u periodu od 19. septembra do 14. decembra 2023. godine i odvijaće se u 18 kola u terminima o kojima će igrači biti obavešteni.

Član 3.

Uslov za učešće u takmičenju je registracija učesnika na Mozzart sport portalu - https://www.mozzartsport.com/ i na sajtu https://www.mozzartbet.com/

Cilj igre je pogoditi što više konačnih ishoda na ponuđenim utakmicama.

Član 4.

Nagradni fond u svakom kolu Prognozzera iznosi 100.000 dinara u freebetu, i namenjen je takmičaru koji uspe da na osam ponuđenih utakmica u kolu pogodi sve konačne ishode. Ukoliko više takmičara bude imalo pogođeno osam od osam konačnih ishoda na ponuđenim mečevima, nagradni fond biće ravnopravno raspoređen/podeljen na te takmičare.

Ukoliko nijedan takmičar u kolu ne pogodi konačne ishode na svih osam utakmica, nagradni fond biće podeljen između takmičara koji su imali jedan promašen ishod, odnosno pogodili su sedam od osam konačnih ishoda na ponuđenim utakmicama.

Ukoliko nijedan takmičar ne pogodi ni osam, ni sedam konačnih ishoda na ponuđenih osam utakmica, nagradni fond neće biti raspodeljen.

Tabele sa brojem bodova (rang lista) se vode na nivou svakog kola pojedinačno, kao i na ukupnom nivou.

Član 5.

Organizator takmičenja će najuspešnijim učesnicima dodeljivati robne nagrade i vaučere za klađenje (free bet, bonus za igru i sl.)

Nagradni fond po kolu je 100.000 rsd u vidu free beta (bonusa za igru) i biće dodeljivan takmičara na način opisan u Članu 4.

Osvojeni bonus za igru se dodeljuje u freebet sredstvima za igru, tj. može se upotrebiti za uplatu svih tiketa klađenja.

Bonusi za igru se dodeljuju direktno na nalog igrača na sajtu mozzartbet.com za igrače iz Republike Srbije.

Bonus nagrade koje igrač može da osvoji se evidentiraju kao uvećanje stanja njihovog naloga, mogu se koristiti isključivo za igru i smatraju se dodatnim dobicima igrača koji su ostvareni po osnovu ostvarene igre po osnovu učešća u posebnim igrama na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020).

Prilikom preuzimanja eventualnih robnih nagrada dobitnici su dužni da daju svoje lične podatke predstavniku Organizatora, i na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i da potpišu potvrdu o prijemu nagrade ili zapisnik o primopredaji. Preuzimanje nagrada je lično.

Bilo koju osvojenu nagradu dobitnik ne može menjati za novac, niti za bilo koju drugu nagradu.

Pobednici takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

Učestvovanjem u takmičenju, učesnici daju saglasnost da u slučaju pobeđivanja u takmičenju, Društvo ima pravo da koristi username igrača, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata takmičenja. U svrhu takmičenja, Društvo koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika prilikom registrovanja, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Društvo o njihovoj promeni.

Imena pobednika takmičenja se objavljuju na internet stranici https://www.mozzartsport.com/

U tabeli plasmana će se prikazivati username takmičara sa Mozzartsport portala, s tim da ukoliko bude pogrdnih naziva, odnosno naziva suprotnih javnom moralu, takvi takmičari će se blokirati i izbacivati iz takmičenja.

Član 6.

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.

Učesnici – igrači prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u virtualnim igrama iz člana 3. ovih Pravila. Ukoliko Organizator utvrdi da je igrač prekršio uslove iz ovih Pravila ili bilo koji uslov takmičenja, odnosno ukoliko Organizator utvrdi bilo koji vid zloupotrebe takmičenja od strane igrača ili ukoliko postoji bilo kakav dokaz o nizu opklada koje je postavio igrač i/ili grupa igrača, a koje rezultiraju zagarantovanim nagradom igraču, bez obzira na ishod, bilo pojedinačno ili kao deo grupe, Organizator zadržava pravo da bez obrazloženja, odbije dodelu nagrade tom igraču, odnosno da, u slučaju da je tom igraču već dodeljena nagrada, istu refundira, odnosno zahteva povraćaj nagrade u stanju u kakvom je od igrača primljena.

Zabranjen je bilo kakav vid udruživanja igrača u cilju osvajanja nagrade.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima, supsidijarno se primenjuju Pravila posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Organizatora.

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku može izmeniti ova Pravila ili prekinuti takmičenje, uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu https://www.mozzartsport.com/, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

Direktor društva MOZZART d.o.o.

Slobodan Prodanović